Skip to content

Fixeerspray Ghiant 400ml

Productnummer: 1386600
€ 7,41 € 8,97 incl. BTW

Op voorraad (Levertijd: 1-3 werkdagen)

Ghiant

Omschrijving

* Beschermt potlood, houtskool, pastel, aquarelverf en inkttekeningen. * Sneldrogend, veegvast, weer- en UV-bestendig, vergeelt niet. * CFK-vrij.* Veiligheidsinformatie: * Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andereontstekingsbronnen. * Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. * Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. * Veroorzaakt huidirritatie. * Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.* Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.* Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. * Gevarenaanduiding; * H222 "Zeer licht ontvlambare aerosol." * H229 "Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting." * H319 "Veroorzaakt ernstige oogirritatie." * Veiligheidsvoorschrift; * P210 "Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken." * P251 "Ook na gebruik niet doorboren of verbranden." * P264 "Na het werken met dit product ... grondig wassen." * P305+P351+P338 "BIJ CONTACT MET DE OGEN: → onmiddellijk zachtjes afspoelen met water." "Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten." "Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen." * P337+P313 "Bij aanhoudende oogirritatie:" Een arts raadplegen." * P410+P412 "Tegen zonlicht beschermen." "Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F."*

Specificaties

Lengte: 292 cm
Breedte: 222 cm
Hoogte: 213 cm
Gewicht: 4699 gr
Volume: 13807
Code OEM: 5-412966-960024
Code EAN: 5412966200021
Merk: Ghiant