Skip to content

Fixeerspray Ghiant Academy Fix 500ml

Productnummer: 1386602
€ 5,44 € 6,58 incl. BTW

Op voorraad (Levertijd: 1-3 werkdagen)

Ghiant

Omschrijving

* Kleurloze laatste lakbeschermingsspray om de definitieve tekeningen in potlood, pastel of houtskool te bevestigen. * Milieuvriendelijk en zuurvrij. * Gevarenaanduiding; * EUH066 "Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken." * H222 "Zeer licht ontvlambare aerosol." * H229 "Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting." * H319 "Veroorzaakt ernstige oogirritatie." * H336 "Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken." * Veiligheidsvoorschrift; * P210 "Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken." * P251 "Ook na gebruik niet doorboren of verbranden." * P305+P351+P338 "BIJ CONTACT MET DE OGEN: → onmiddellijk zachtjes afspoelen met water." "Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten." "Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen." * P337+P313 "Bij aanhoudende oogirritatie:" Een arts raadplegen." * P410+P412 "Tegen zonlicht beschermen." "Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F." * P501 "Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften."*

Specificaties

Lengte: 68 cm
Breedte: 67 cm
Hoogte: 240 cm
Gewicht: 459 gr
Volume: 1093
Code OEM: 5-412966-151019
Code EAN: 5412966151019
Merk: Ghiant