Skip to content

Lijmspray Ghiant High-Tac re-positioneerbaar 400ml

Productnummer: 1386601
€ 5,04 € 6,10 incl. BTW

Op voorraad (Levertijd: 1-3 werkdagen)

Ghiant

Omschrijving

* Gemakkelijk te gebruiken verwijderbare spuitlijm. * Zuurvrij. * Geschikt voor sjablonen voor zowel canvas als textiel. * Gevarenaanduiding; * EUH066 "Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken." * H222 "Zeer licht ontvlambare aerosol." * H229 "Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting." * H319 "Veroorzaakt ernstige oogirritatie." * H336 "Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken." * H412 "Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen." * Veiligheidsvoorschrift; * P210 "Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken." * P251 "Ook na gebruik niet doorboren of verbranden." * P305+P351+P338 "BIJ CONTACT MET DE OGEN: → onmiddellijk zachtjes afspoelen met water." "Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten." "Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen." * P337+P313 "Bij aanhoudende oogirritatie:" Een arts raadplegen." * P410+P412 "Tegen zonlicht beschermen." "Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F." * P501 "Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften."*

Specificaties

Lengte: 66 cm
Breedte: 67 cm
Hoogte: 200 cm
Gewicht: 348 gr
Volume: 884
Code OEM: 5-412966-200014
Code EAN: 5412966200014
Merk: Ghiant