Skip to content

Handspray Konix aerosol Hygienic 150ml 70% alcohol

Productnummer: 1400550
€ 5,43 € 6,57 incl. BTW

Geen voorraad (Levertijd: Onbekend)

Konix

Omschrijving

* Deze hygiënische vloeistof bevat vocht inbrengende bestandsdelen om de huid te verzorgen en te beschermen. * De formule is kleurstofvrij en geschikt voor een gevoelige huid. * Waterloos gebruik, geen spoelen vereist. * Bespaart tijd en kosten in het gebruik van zeep, water en papieren handdoeken. * Snel drogende, heldere vloeistof. * Geschikt voor dagelijks gebruik, droogt de huid niet uit. * Verzachtend, speciaal ontwikkeld voor hand en huid. *Aangename geur. * Gevarenaanduiding; * H226 "Ontvlambare vloeistof en damp". * H319 "Veroorzaakt ernstige oogirritatie". Veiligheidsvoorschriften; * "P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken". * P240 "Container en ontvangende apparatuur aarden en binden". * P264 "Was uw handen, onderarmen en gezicht grondig na gebruik". * P280 "Draag oogbescherming, gelaatsbescherming". * P303+P361+P353 - INDIEN OP DE HUID (of haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen". * P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder contactlenzen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Blijf spoelen". * P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen". * P501 - Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval, in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en / of internationale regelgeving. * Veiligheidsinformatie: bij contact met de ogen voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen en indien mogelijk blijven spoelen.Indien nodig een arts raadplegen. Na inslikken: bij onwel voelen een antigifcentrum of arts raadplegen.*

Specificaties

Lengte: 380 cm
Breedte: 288 cm
Hoogte: 198 cm
Gewicht: 7725 gr
Volume: 21669
Code OEM: TR190015
Code EAN: 8712453098573
Merk: Konix