Skip to content

Lijm 3M Spraymount spuitbus 400ml

Productnummer: 836258
€ 15,86 € 19,19 incl. BTW

Op voorraad (Levertijd: 1-3 werkdagen)

3M

Omschrijving

* Voor het monteren van films en ontwerpen. * Kleeft onmiddellijk, maar blijft verplaatsbaar. * Wordt niet broos met de tijd. * Geschikt voor eenzijdige aanbrenging. * Eenvoudig spuiten en monteren. * Bevat geen schadelijke drijfgassen. * Verstelbare spuitnippel zorgt voor gelijkmatig spuitpatroon. * Gevarenaanduidingen: H220, cat. 1: Zeer licht ontvlambaar gas. H222, cat. 1: Zeer licht ontvlambare aerosol. H224, cat. 1: Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp. H225, cat. 2: Licht ontvlambare vloeistof en damp. H229, cat. 1, 2 en 3: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting H280: Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming. H304, cat. 1: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H315, cat. 2: Veroorzaakt huidirritatie. H319, cat. 2A: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H336, cat. 3: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H400, cat. 1: Zeer giftig voor in het water levende organismen. H411, cat. 2: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H412, cat. 3: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H413, cat. 4: Kan langdurige schadelijk gevolgen voor in het water levende organismen hebben. * Veiligheidsaanbevelingen: P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken. P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P251: Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. P501A: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen. P501B: Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften.*

Specificaties

Lengte: 277 cm
Breedte: 210 cm
Hoogte: 212 cm
Gewicht: 4770 gr
Volume: 12332
Code OEM: SPRAY
Code EAN: 5900422004028
Merk: 3M