Skip to content

Lijm Pattex hobby spuitbus permanent 400ml

Productnummer: 836245
€ 21,80 € 26,38 incl. BTW

Op voorraad (Levertijd: 1-3 werkdagen)

Pattex

Omschrijving

* Oplosmiddelhoudende spuitlijm voor lichte materialen. * Voor papier, karton, fotopapier, posters en drukwerk. * Op gladde en vele poreuze ondergronden. * Verbruik: 100gr per vierkante meter. * Corrigeerbaar binnen 15 minuten. * Kleurloos, niet vergelend en vrij van FCKW en CKW. * De Pattex Power Spray Corrigeerbaar voorkomt rimpelen, blaasvorming, vlekvorming of doorbloeding. * Gevarenaanduiding: H222 Zeer licht ontvlambare aerosol. * H229 Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. * H315 Veroorzaakt huidirritatie. * H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. * H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. * H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. * Veiligheidsaanbeveling: * P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. * P102 Buiten het bereik van kinderen houden. * Veiligheidsaanbeveling: * P261 Inademing van spuitnevel vermijden. * P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. * P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. * P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. * P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. * Veiligheidsaanbevelingopslag; * P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50° C/122°F. Veiligheidsaanbeveling verwijdering: P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de nationale voorschriften.*

Specificaties

Lengte: 214 cm
Breedte: 146 cm
Hoogte: 216 cm
Gewicht: 2373 gr
Volume: 6748
Code OEM: 1954465
Code EAN: 4015000470179
Merk: Pattex