Skip to content

Sanitairreiniger Glorix zonder bleekmiddel 750ml

Productnummer: 890007
€ 2,53 € 3,06 incl. BTW

Geen voorraad (Levertijd: Onbekend)

Glorix

Omschrijving

* Voor dagelijkse, grondige en hygiënische reiniging van toiletten, afvoeren en septische tanks. * De O2 variant bevat actieve zuurstof (zonder chloor), waardoor er geen bleekvlekken en bleekgeur ontstaan. * Veiligheidsinformatie. * Irriterend voor de ogen en de huid. * Buiten bereik van kinderen bewaren. * Gevarenaanduiding; * H290 "Kan bijtend zijn voor metalen". * H314 "Veroorzaakt ernstige brandworden en oogletsel. * Veiligheidsvoorschriften; * P102 "Buiten het bereik van kinderen houden". * P280 "Draag beschermende handschoenen". * P280 "Draag oog- of gelaatsbescherming e beschermende kleding". * P234 "Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren". * P303 "BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar)". * P361 "Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken". * P353 Huid met water afspoelen/afdouchen". * P305+P351+P338 "BIJ CONTACT MET DE OGEN voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen". * P312 "Bij onwel voelen een antigifcentrum of een arts raadplegen". * P391 "Gelekte/gemorste stof opruimen".*

Specificaties

Lengte: 373 cm
Breedte: 172 cm
Hoogte: 300 cm
Gewicht: 10120 gr
Volume: 19246
Code OEM: 8710908839016
Code EAN: 08710908839016
Merk: Glorix